5.4.10

ആവര്‍ത്തനം

എത്ര മാറ്റി എഴുതിയാലും
ആവര്‍ത്തിച്ച്
കൊണ്ടേയിരിക്കും
അതേവാക്കുകള്‍ , വരികള്‍

എത്ര മായ്ച് വരച്ചാലും
തെളിഞ്ഞ് വരും
അതേ മൂക്ക്, കണ്ണുകള്‍

എത്ര തള്ളി മാറ്റിയാലും
പിന്‍ തുടര്‍ന്ന്
കൊണ്ടേയിരിക്കും
ചില നിഴലടയാളങ്ങള്‍


എത്ര നെഞ്ച് കീറി
നോക്കിയാലും
അതേ ചോര, ചുവപ്പ്
ചതഞ്ഞ ഹൃദയം

മാറ്റിയാലും മായ്ചാലും
ആവര്‍ത്തിച്ചാ-
വര്‍ത്തിക്കുന്ന
ജീവിതം പോലെ
കവിതയും.
---------------------
രാമചന്ദ്രന്‍ വെട്ടിക്കാട്ട്