15.10.10

പണ്ട് പണ്ട്, ഒരിടത്തൊരിടത്ത്.

പണ്ട് പണ്ട്, ഒരിടത്തൊരിടത്ത്.

രാമചന്ദ്രന്‍ വെട്ടിക്കാട്പണ്ട് പണ്ട്...

ഒരിടത്തൊരിടത്ത്..

വേണ്ടച്ഛാ.. ഇത് മടുത്തു
പണ്ട് പണ്ടല്ലാതെ....
..........................

ആനുകാലിക കവിതയുടെ ഈ ലക്കത്തില്‍ വായിക്കുക

പണ്ട് പണ്ട്, ഒരിടത്തൊരിടത്ത്.


ഇതിലെ>>>>>>

സ്നേഹത്തോടെ,
രാമചന്ദ്രന്‍ വെട്ടിക്കാട്ട്.