3.6.13

എത്ര ലളിതമാണ്

-------------------------
അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു.

ദുരൂഹതകളുടെ
പിരിയൻ ഗോവണി-
പ്പടികളാണെന്നായിരുന്നു
തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
ഓരോ പടികളും 
എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ്
നിന്നിലേക്കിറങ്ങുന്നതെന്ന്
തിരിച്ചു വരാതെ പോയവരുടെ 
കാൽപ്പാടുകൾ 
സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.

അങ്ങനെത്തന്നെയൊക്കെ
ആയിരിക്കണം
ലളിതമല്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന
ഓരോ നീയും ഞാനും.

തോന്നിപ്പിക്കലുകളാണത്രെ എല്ലാം.

നീയുണ്ടെന്നും
ഞാനുണ്ടെന്നും
നമ്മളുണ്ടെന്നും
നമുക്കെല്ലാമുണ്ടെന്നും.

നിറയെ നിറങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു
പൂത്തുലഞ്ഞ നിലാവുണ്ടായിരുന്നു
നനുനനുങ്ങനെ കുളിർന്ന
മഴയുണ്ടായിരുന്നു
മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു
അങ്ങനെയങ്ങനെ.

അതെല്ലാം അതേപോലെത്തന്നെയായിരുന്നന്നും
അതേപോലെത്തന്നെയാണിപ്പോഴും

അന്നത്തെ ഞാനും നീയും
അതേപോലെത്തന്നെ
തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തയത്രക്ക്
ലളിതമായിട്ട്. 
==============