17.8.11

മുല്ലപ്പൂ ചൂടിയ ഓൺലൈൻ വിപ്ലവം

മുല്ലപ്പൂ ചൂടിയ ഓൺലൈൻ വിപ്ലവം

പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞ്
ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്ന്
അണ്ണാ ഹാസാരെക്ക്
ജയ് വിളിച്ചു,
നിരാഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു
അഴിമതിക്കെതിരെ
കമന്റ് പോരാട്ടം നടത്തി

മറ്റൊരു ഐഡിയിൽ നിന്ന്
പ്രണയാതുരമായ
വാചകങ്ങളാൽ
സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്
മെസേജുകളയച്ചു.

ഓർകൂട്ടിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ
അണ്ണാഹസാരയുടെ
സമരത്തട്ടിപ്പിനെതിരെ
ടോപിക്കിട്ട് ചർച്ച തുടങ്ങി.

ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ്
ഗൂഗിൾ ബസ്സിൽ
ഒരൈഡിയിൽ നിന്ന്
ഇടതിനെ ചൊറിഞ്ഞിട്ടൊരു
പോസ്റ്റ്, കമന്റ്
മറ്റൊരൈഡിയിൽ
സംഘികളെ
വേറൊന്നിൽ നിന്ന്
വിശ്വാസികളെ
മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന്
അവിശ്വാസികളെ
ഹ ഹ ഹ,
അവന്മാർ തമ്മിലടിക്കുന്നത്
കാണാൻ നല്ല ശേല്.

ഇന്നിത്രയും മതി
വിശക്കുന്നു
അത്താഴം കഴിച്ച്
പോരും വഴി നോക്കട്ടെ
മുല്ലപ്പൂ ചൂടി
കടക്കണ്ണെറിഞ്ഞ്
വഴിവക്കിലാരെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന്.