8.6.11

ഇപ്പുറത്തപ്പുറത്ത്

-------------------
നിന്ന് കത്തുന്നത്
വെയിലാണ്

തൊട്ടപ്പുറത്ത്
ആർത്തലച്ച് കരയുന്നുണ്ട്
മഴ
ഒരു കടൽ
കടക്കാനാകാതെ.
-----------------------