27.4.13

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്
-------------------
ചങ്കെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടും
ബോധ്യം വരാത്തത്
കൊണ്ടാണ്
ചെവിയിലിങ്ങനെ.

ഇനി അവിടിരിക്കട്ടെ.

*****