5.8.13

ത്ഫൂ.....

=======
ഒരു സമരത്തിലും
ഒരു വിപ്ലവത്തിലും 
പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല
എന്റെ കവിത.

അടി കൊണ്ട് തലപൊട്ടിയിട്ടില്ല
ടിയർഗ്യാസിൽ കണ്ണെരിഞ്ഞിട്ടില്ല
ഇടിവണ്ടിയിൽ നഗരം ചുറ്റി
തല്ല് കൊണ്ടിട്ടില്ല

നിരത്തിലെന്റെ കവിതയുടെ
ചോര ചാലിട്ടൊഴുകിയേട്ടേയില്ല
ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും
നെഞ്ച് പിളർത്തി കടന്ന് പോയിട്ടില്ല

ഒരു കോടതിയിലേയും
പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ല
ജയിൽ കിടന്നിട്ടില്ല
തൂക്കുകയറിൽ കിടന്നാടിയിട്ടുമില്ല

എന്നിട്ടും കവിതയാണെന്ന്
പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു
നാണമില്ലാതെ

ത്ഫൂ.... 
=============