2.4.09

സമതലങ്ങളില്‍ ഗുഹകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.
വെളിച്ചത്തെ
ഇരുട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞ്
കാരാഗൃഹങ്ങള്‍
കാത്തിരിക്കുമ്പോള്‍

മലകളില്‍ നിന്നും
സമതലങ്ങളിലേക്ക്
ഗുഹകള്‍ ഇറങ്ങി നടക്കും.

തുന്നിക്കെട്ടിയ
ചുണ്ടുകളുടേയും
മുറിച്ച് മാറ്റിയ
വിരലുകളുടേയും
ചലനം നിലച്ച കാലത്തിലേക്ക്.

------------------------
രാമചന്ദ്രന്‍ വെട്ടിക്കാട്ട്