16.1.16

----------

ആകാശത്തിന്റെ
നഗ്നതയിലേക്ക്
ഉദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന
ആണധികാരത്തിന്റെ
ഉടലുകളാണത്രെ നഗരങ്ങൾ
എത്രകീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടു-
മടങ്ങാത്ത ഭോഗ
തൃഷ്ണയിലാണവൻ
വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരങ്ങൾ
കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്.
================

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: